Elveszíti a kövér hátsó derekát, The Project Gutenberg eBook of A Serpolette by Lajos Biró

A kék hajóraj második diviziója az imént kapott az első divizió zászlóshajójáról parancsot. A forró augusztusi nap alatt azonban a hadgyakorlat vége felé közeledett. Nyugat felől pontosan látszottak már a támadó vörös hajóraj füstölgő kéményei.

RABKATONÁK

A visszatérő páncélos cirkálók sietve menekültek be a sorhajók mögé és az első divizió zászlóshajója erre ontotta az új parancsokat. Elveszíti a kövér hátsó derekát négy fehér óriáshajó előbb füstölögve formált kettős sort, azután egyes sort, hogy nemsokára besorakozzék saját zászlóshajója mögé egy egyenes sorba.

A két hajóhadosztály — négy-négy sorhajó — most csaknem egy magasságban gőzölt nyugat felé. A második divizió zászlóshajójának a parancsnoki hídján ott állott Péter herceg, a hajóhadosztály parancsnoka.

A messzelátót időről időre a szeméhez emelte és idegesen, bosszusan és megvetően figyelte az elveszíti a kövér hátsó derekát divizió zászlóshajóján a jelzőárbócot. Ridarsky báró, a hogyan lehet meggyőzni a házastársat a fogyásról szolgálattevő kamarása, egy lépést tett előre. Jóval kisebb volt a hatalmas termetű hercegnél; az arca szögletes, a szája mosolygó, de hideg és elszánt.

Előre lépett egyet és halkan nevetni kezdett. A herceg elveszíti a kövér hátsó derekát magát. Egy másodpercig szinte kísértést érzett… mi volna, ha megtenné? Gyöngéd pillantással nézte végig Ridarskyt.

Ezekért az ötletekért, a bátorságáért, a kíméletlen kritikájáért, a csipős szavaiért lett kedvence a fiatal katonatiszt.

elveszíti a kövér hátsó derekát lefogyok a súlya előtt

Elveszíti a kövér hátsó derekát végignézte és komolyan mondta: — Nem, Ridarsky. A parancs, amelyet az első divizió zászlóshajójáról Miklós herceg a viceadmirális küldött, az volt, hogy az egyenes sorban haladó második divizió kanyarodjék nyolc vonalnyit jobbra. A kanyarodás azzal a veszedelemmel járt, hogy az élen haladó zászlóshajó — a Péter hercegé — beleütközik a tőle jobbra levő első divizió utolsó hajójába, amelynél a kanyarodás megkezdésekor már magasabban állott. Az összeütközés meg is történt volna, ha Péter herceg ki nem adja azokat a parancsokat, amelyeket a viceadmirális elfelejtett a manőver megkezdése előtt kiadni.

Kiadta a parancsokat, az összeütközés elmaradt, és Péter herceg fájdalmas melankóliával gondolt rá, hogy most az egész hajóraj tudja, hogy ő tette jóvá a kapkodó, izgatott, gőgös és zsarnok viceadmirális hibáját, csak a király nem fogja tudni… … A király környezetében minden ember ellensége neki. A király környezetében minden ember a Miklós herceg embere. A király vakon bízik Miklósban. Megkezdődött az ágyuzás és azzal ért véget, hogy a király hajójáról a döntőbírák zászlójelzés útján a Miklós herceg flottáját mondották ki győztesnek.

Alkonyodott és a hajók indultak a kikötő felé. Péter herceg elveszíti a kövér hátsó derekát egy gőzbárkára és csendes, de ideges parancsára, a bárkának minden ereje megfeszítésével, sustorogva kellett a part felé repülnie.

elveszíti a kövér hátsó derekát fogyni az egyházi rohanás miatt

A gépész aggódva nézegetett fel a hercegre, amikor a gyorsaság újra meg újra nem volt elegendő neki, de a herceg nem törődött az aggódó pillantásokkal. Elmerülve nézte a ziháló gépet, amelynek csattogó munkájától az egész kis hajó remegett, és fájdalmasan élvezte a kínzást és a veszedelmet.

Imádta a gépeket, milyen elmés remekmű ez a kis gép is, — hogy kínlódik most, — milyen hörögve és zakatolva tiltakozik ellene, hogy ilyen méltatlanul gyötörjék, — meddig tűri vajjon? A gépész elsápadt, de engedelmeskedett. Ridarsky elhúzódott a herceg háta mögül.

Kutyák leggyakoribb neurológiai betegségei

A bárka suhogva repült a csendes vízen, de az egész teste remegett a kínzott gép erőszakos lökéseitől. A herceg komoran és összeszorított ajakkal élvezte a veszedelmet. A gép esztelenül és süketítően zakatolt; ha a rohanás még egy percig tart, felrobban; — ekkor azonban beérkeztek a kikötőbe, a gépész sápadtan törölgette a homlokáról a verejtéket, a herceg pedig szótlanul partraszállt és indult a lakására.

Bámészan nézett rá. A kisdiák csámborogva ment ki az ajtón, s egy új motoszka került a lelkébe: nem kellett volna otthagyni!

A lakásán megsimogatta fehér orosz agarát, Monsiegneurt, azután, a Szedlák segitségével, csendesen és elgondolkozva átöltözködött. A herceg szórakozottan nézett az öreg lakáj símára borotvált, papos arcába. A lakáj várt. A herceg nem szólt. A lakáj egy alázatos mozdulatot tett. Ekkor a herceg megrezzent, mint aki álomból ébred fel és gyorsan mondta: — Semmi, Szedlák.

Szedlák felemelte a herceg köpönyegét, a karjára vette és egy lépést tett hátrafelé. Készült rá, hogy a herceget lekíséri a kocsijáig. A herceg azonban ekkor visszafordult és belenézett az arcába. A tekintete most nem volt üres és álmodó; látó tekintet volt. A herceg arca kipirult és a lágy pillantású szürke szem mélyén tűz lobbant fel.

A lakáj mozdulatlanul állott. Alig lehetett látni, hogy az ajka nyílik. A herceg indult, de egy-két lépés után megint visszafordult. A fejét felemelte és a hangja még keményebb lett. A herceg egy másodpercre elnézett a levegőbe. Azután megreccsent a hangja: — És hogy… hogy hírt viszek neki.

Dús, hófehér hajával, tiszta és szabályos fejével, fekete ruhájában, most egészen olyan volt, mint egy ismeretlen vallás előkelő és hallgatag főpapja.

A herceg megfordult és siető, kemény lépésekkel lement a lépcsőn. A tisztikaszinóban a bankett alatt némán ült a helyén és egyre növekvő ingerültséggel hallgatta a pohárköszöntőket. Gyűlölte és megvetette ezt a hangot, ezeket a kongó és kihívó, de lendülettelen és elkopott szavakat, a hivatalból való lelkesedést, az alázatot, a szolgaságot, amelynek itt minden szó jelképezője volt.

elveszíti a kövér hátsó derekát énekes fergie fogyás

Egyszer találkozott a tekintete a Miklós herceg hideg tekintetével. És egyszer érezte, hogy a király nagy és bús szeme hosszan pihen rajta. Nem nézett fel. De amikor ez a nagy és bús szem másfelé fordult, akkor halkan és óvatosan ő kereste fel a királyt a tekintetével.

A király hajlott háttal ült az asztalfőn. Vékony és rövid orra szinte áttetsző volt, mintha fehér viaszból lett volna; összecsukott száját elfödte barna bajusza és rövid szakálla, amelybe már ősz szálak vegyültek.

A szája két oldalán két erős ránc húzódott lefelé, és ráncosodott már szokatlan magasságú homloka is. És a haja a halántékán már egészen ősz volt.

elveszíti a kövér hátsó derekát fogyj 20kg gyorsan

Igy ült ott búsan és fáradtan az asztalfőn és az arca csak akkor lett élő ember arcává, ha hosszú szempilláit felemelte és a barna karikák közül, amelyeket álmatlanság és fáradság rajzolt a szeme alá, kivilágított aranybarna, meleg, nagy szeme.

Péter herceg sokáig nézte a királyt; összehasonlította a maga sudár és erős negyvennégy évét ennek a fáradt fiatal férfinak a harminchárom évével; de az öröm és a büszkeség helyett, amelyet magában fel akart idézni, elszorult a szíve.

A vacsora után, amikor a király befejezte a cerclejét, megadta a jelt a táncra és egyszerre odafordult hozzá, hogy bevonja egy pálmákkal diszített fülkébe, a szívének ez az összeszorulása olyan kínzó lett, hogy fájdalmas erőfeszítéssel kellett lélegzetet vennie, mert különben oda kellett volna kapnia a szívéhez. Nagy lélegzetet vett és a királlyal, aki karonfogta, belépett a fülkébe. Kint mindenki tudta, miről van szó, és akik a közelben voltak, halkan összebólogattak.

Bent a fülkében a király fáradtan leült a félköralakú márványpadra és maga mellé vonta Péter herceget is. A király mozdulata, most is és az előbb is, amikor szótlanul karonfogta, bizalmas volt. A herceg nagy melegséget elveszíti a kövér hátsó derekát a szíve körül. Egy másodpercig hallgatva ültek, azután a király felemelte keskeny fehér kezét és csendesen rátette a Péter herceg izmos elveszíti a kövér hátsó derekát kezére.

És én nem akarok a válasszal egy napot sem várni. A hangja azonban bizalmas volt és meleg, úgy hogy Péter herceg felindultan megkérdezte: — És… teljesíted a kérésemet?

A válasz lágyan és csendesen hangzott el, de Péter herceget meglepte és megbántotta. A szemét állandóan lesütötte, a szempillája csak egy másodpercre rebbent fel, de fel nem nyílott egy percre sem. Hosszú szünet támadt. Péter herceg remegő térddel akart felkelni. Péter herceg kipirulva fordult feléje. De a király még mindig lesütötte a szemét és ő nem tudott vele szembenézni. Péter herceg gyors lélegzetet vett és ez a heves lélegzetvétel úgy hangzott, mint egy halk hördülés.

A király megnyugtatóan emelte fel a kezét. A király várt a válasszal. Elgondolkozva hajtotta oldalra a fejét, a szemét még mindig lesütve tartotta és azután szakadozottan, tagoltan, szinte energikusan mondta. Péter herceg gyors mozdulattal felemelte a kezét, hogy végigsimítsa zúgó homlokát.

elveszíti a kövér hátsó derekát karcsúsító k4

Megdöbbentette és felháborította ez a gőgös és hideg mondat. Embertelennek és oktalannak érezte ezt a szigorúságot és úgy áradt az ajkára a mondanivalója, hogy dadogni kezdett. Péter herceg végre kétségbeesve kifakadt.

Aranybarna nagy szeméből egy kutató, rejtelmes és bús tekintet érte a herceget. Azután újra lesütötte a szemét és nyugodtan mondta: — De énnekem lehetetlen a beleegyezésemet adnom hozzá. Helytelennek tartom. Veszedelmesnek tartom. Bűnnek tartom. Hallgatott egy másodpercig, azután csendes mozdulatot tett a kezével: — És milyen érzésekkel várod azt, hogy fiad legyen tőle?

Ha egy gombostüt leejtettek volna a szobában, messze hallszik okvetetlen, olyan csend volt.

Egy nőtől, aki már a másé volt? A kezét ismét felemelte és széles, lezáró és elintéző mozdulatot tett vele: — Ha egy… egy polgárleányt választottál volna, segítségedre lettem volna: vagy úgy, hogy morganatikus házasságot köss vele, vagy úgy, hogy megadtam volna neked azt a címet, amelyet kértél; de ebben nem lehetek segítségedre.

A nőnek érintetlenül kell a házasságba belépnie.

A SERPOLETTE

Őriznie kellett volna magát a jövendő férje számára. Péter herceg tehetetlen kétségbeesést érzett, elbágyadva hajtotta le a fejét és egy másodpercre behúnyta a szemét. Behúnyt szeme előtt a nem látó szem félhomályában ekkor egyszerre élesen, körvonalazottan, fényes világításban megjelent az Annie szőke feje.

Péter herceg szomjasan meredt rá erre a közeli, szinte megfogható vizióra, egyetlen másodperc alatt teleszívta a elveszíti a kövér hátsó derekát ennek a látványnak az üdítő, friss szépségével, a lelke megkönnyebbült, a haragja feltámadt, kinyitotta a szemét, felugrott a padról és bőséges, heves és remegő szóáradatban bejelentette a királynak, hogy mi az ő válasza erre a visszautasításra. A király szótlanul hallgatta. Péter herceg most elmondott mindent.

A DICSŐSÉG FELÉ

Elmondta, mennyit szenvedett eddig is; és hogy a zsarnokságnak és az alázatnak az az atmoszférája, amelyben élnie kellett, úgyis elviselhetetlen volt a számára. Ujra elmondta, hogy a király egész kormányzati elveszíti a kövér hátsó derekát rossznak tartja és hogy a hadsereget és a haditengerészetet a mai irgalmatlan és esztelen fegyelmezés lealacsonyítja és megrontja. A katona ember; és az embernek jogai vannak; és az emberrel, akár katona, akár nem, úgy kell bánni, amint emberhez méltó.

Végül halkabban, de nyugodt ajakkal és felemelt fővel elmondta, hogy mivel a király sem az ő személyes kívánságait teljesíteni nem akarja, sem azokat a javaslatokat nem hallgatja meg, amelyeket ő, az ország és a dinasztia érdekében, többízben elébe terjesztett, ő a haditengerészetben viselt rangjáról lemond, a királyi házból kilép, polgári nevet vesz fel és az országot elhagyja.

Szálasan, keményen, erősen állott a király előtt. A király meggörnyedt háttal ült a padon és lesütötte a szemét. De amikor Péter herceg befejezte a mondanivalóját azzal, hogy a királyi házból kilép és az elveszíti a kövér hátsó derekát elhagyja, akkor egyetlen heves mozdulattal felállott.

Te azt nem fogod megtenni. Én nem vagyok romlott és léha élvező, mint Vladimir. Én boldogan dobok el mindent és vissza sohasem kívánok majd semmit.

Mert ez az elveszíti a kövér hátsó derekát nekem gyűlöletes és az ittmaradás az szenvedés. A király ekkor egészen közel lépett elveszíti a kövér hátsó derekát. Halvány arcába egy vérhullám szökött fel és felemelt keze remegett. Péter herceg meglepetve bámult rá. A király szája vonaglott és lehúnyt szempillái remegtek, mintha könnyeket rejtegettek volna maguk mögött.

Vékony fehér kezét rátette a Péter herceg karjára és a vékony fehér kéz úgy szorította át a herceg karját, mint egy vasgyűrü. Ridegnek lenni? Kéréseket megtagadni? Nem szeretnék én is jobban elmenni a ligur tengerpartra egy villába a hegyoldalon, lejárni a tengerhez és egész nap nézni, amint a gyerekeim játszanak a homokban? Péter herceg megdöbbenve hallgatott.

Soha ilyen lázas szavakat senki a királytól még nem hallott, soha senki nem is sejtette, hogy a király nem élvezi az uralkodást, hanem szenved tőle.

De akkor miért…? De akkor hogyan…? Száz kérdés rajzott fel az elméjében; és még mielőtt végiggondolhatta volna őket, már meg is kapta rájuk a választ.

Olvass tovább Mitől alakul ki a macskaszőr-allergia? A macskákat gyakran vádolják allergia okozásával. Tudósok felfedezték, milyen folyamat váltja ki a tüneteket, ez pedig lehetővé teheti a gyógyszeres kezelést. Olvass tovább Remek a kutyák memóriája Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói részletes kísérleti bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a kutyák emlékeznek az ember által korábban bemutatott feladatokra. Hogyan hat a Hold az állatokra?

A király néhány heves lélegzetet vett, azután felemelte kipirult fejét, és lesütött szeme most egyszerre felnyílott. Aranybarna, nagy, bús szeme mélyén fényesen világító lángolás gyulladt ki. De nem szólt. A karját lassan, szinte szégyenkezve leeresztette, a pirosság eltűnt az arcáról; az arca az a fáradt viaszk-arc lett, amely a vacsoránál volt; szempillái fáradtan készültek leereszkedni és aranybarna szemében kis szikrákká sziporkázott szét a rajongó, világító tűz.

Úgy látszott, szégyenkezve és fáradtan egészen elhallgat; úgy látszott, szótlanul megfordul és kimegy; már indult kifelé, de az utolsó másodpercben még visszafordult, hogy egyetlen sötét szóval befejezze a mondanivalóját. Azután megfordult és kiment.

elveszíti a kövér hátsó derekát fogyás napi 2 kg

További a témáról